한국어 English 中文 Deutsch Español हिन्दी Tiếng Việt Português Русский ログイン加入

ログイン

ようこそ

神様の教会世界福音宣教協会ウェブサイトをご訪問くださり、ありがとうございます. このウェブサイトは、聖徒だけが接続できます。
ログイン
WATV ID
パスワード

パスワードを忘れましたか? / 加入

韓国

Đại nhóm hiệp thánh Lễ Lều Tạm 2018

  • | Hàn Quốc
  • 日付 | 2018年.9月.24日
ⓒ 2018 WATV
Ngày 24 tháng 9 (ngày 15 tháng 7 thánh lịch), Đại nhóm hiệp thánh Lễ Lều Tạm, là lễ trọng thể cuối cùng giữa 3 kỳ 7 lễ trộng thể được tổ chức cùng lúc tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên toàn thế giới. Các thánh đồ giữ Lễ Lều Tạm bằng tấm lòng vui mừng và hồi hộp trong khi mong muốn Thánh Linh mưa cuối mùa được giáng xuống trên tâm linh được tinh sạch nhờ Đại Lễ Chuộc Tội.

Lễ trọng thể của niềm vui, gom góp nguyên liệu đền thờ trên trời _ Đại nhóm hiệp thánh Lễ Lều Tạm
“Chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Ðức Giêhôva cậy Môise phán rằng dân Ysơraên phải ở trong nhà lều đương lúc lễ tháng bảy... bèn cất những nhà lều, và ở trong đó. Từ đời Giôsuê, con trai của Nun, cho đến ngày ấy, dân Ysơraên chẳng có làm gì giống như vậy. Bèn có sự rất vui mừng.” (Nêhêmi 8:14-17)

Nhân dịp lễ trọng thể của niềm vui, Mẹ dâng cảm tạ lên Cha - Đấng tha tội vào Đại Lễ Chuộc Tội và hứa ban Thánh Linh mưa cuối mùa vào Lễ Lều Tạm, rồi cầu xin hầu cho mọi người mặc lấy Đấng Christ dưới ân điển của Thánh Linh, thức tỉnh với hình ảnh chí thánh và làm hết sứ mạng với tư cách là người giúp việc của giao ước mới.

Đương thời ra khỏi Êdíptô, vào ngày 10 tháng 7 (Đại Lễ Chuộc Tội), Môise nhận lấy Mười Điều Răn lần thứ hai và xuống từ núi Sinai, rồi tuyên bố ý muốn của Đức Chúa Trời phán hãy xây cất lều tạm. Những người dân cảm động bởi ân điển của Đức Chúa Trời - Đấng tha thứ tội lỗi của họ, mang đến nguyên liệu xây dựng lều tạm trong vòng 7 ngày kể từ ngày 15 tháng 7. Lễ Lều Tạm là lễ trọng thể kỷ niệm lịch sử này, và lời tiên tri của Lễ Lều Tạm được ứng nghiệm bởi đại hội truyền đạo nhóm những người dân của Đức Chúa Trời được biểu tượng bởi cây và nguyên liệu đền thờ vào thời đại Tân Ước.

ⓒ 2018 WATV
Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol giải thích rằng “Đức Chúa Trời đã mở đại hội truyền đạo Lễ Lều Tạm để nhóm các con cái được biểu tượng bởi nguyên liệu đền thánh trên trời theo lịch sử gom góp nguyên liệu đền tạm vào đương thời Môise. Năng lực của con người không thể làm hoàn thành mệnh lệnh hãy rao truyền Tin Lành tới xứ Samari cho đến cùng trái đất, nhưng năng lực của Thánh Linh có thể làm được. Hãy mặc lấy sức mạnh và năng lực đến từ Đức Chúa Trời, dẫn dắt 7 tỷ nhân loại vào con đường của sự cứu rỗi.” (Lêvi Ký 23:33-43, Xuất Êdíptô Ký 35:4-25, Giêrêmi 5:14, Khải Huyền 3:12, Mathiơ 28:18-20).

Đại hội truyền đạo được bắt đầu trong vòng 7 ngày từ Lễ Lều Tạm. Kể từ Đại Hàn Dân Quốc - nơi Đấng An Xang Hồng khôi phục giao ước mới, các thánh đồ trên khắp làng địa cầu chuyển bước chân để ứng nghiệm lời tiên tri của Lễ Lều Tạm; rao truyền Tin Lành giao ước mới cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và hàng xóm.

Hãy tin chắc vào ứng nghiệm lời tiên tri, và dạn dĩ rao truyền Tin Lành _ Ngày Sau Cùng Đại Hội Lễ Lều Tạm
“Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Ðức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Ðức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy...” (Giăng 7:37-39)

Ngày 1 tháng 10, là Ngày Sau Cùng Đại Hội Lễ Lều Tạm, vào lễ thờ phượng buổi sáng, tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol gieo trồng đức tin vững chắc rằng “Điều kiện nhận Thánh Linh vào thời đại này là nhận biết và tin vào không chỉ Đức Chúa Trời Cha mà còn Mẹ Giêrusalem, vừa là Vợ của Đức Thánh Linh, vừa là Thật Thể của nơi chí thánh. 2000 năm trước, các sứ đồ đã tin theo Đức Chúa Jêsus - Đấng phán “Hãy nhận Thánh Linh!”, nên họ đã làm nên lịch sử lớn lao là rao truyền Tin Lành tới tận châu Âu. Giống như vậy, ngày nay chúng ta, là những người tin theo Cha Mẹ, Đấng phán “Hãy đến nhận lấy nước sự sống!”, có thể tham gia lịch sử đáng ngạc nhiên mà khiến cho cả loài người được sống lại.” (Khải Huyền 22:17, Giăng 20:19-22, Khải Huyền 21:9-16, Galati 4:26, Êxêchiên 47:1-12).


ⓒ 2018 WATV
Vào lễ thờ phượng buổi chiều, Mẹ cho biết rằng Thánh Linh mưa cuối mùa mà được hứa trong phước lành của lễ trọng thể đã được giáng xuống trên các thánh đồ, và dạy dỗ về sứ mạng của người nhận lấy Thánh Linh. Mẹ đau lòng vì những tai nạn như động đất, cơn bão v.v... mà đang xảy ra trên khắp thế giới gần đây, rồi giáo huấn rằng “Việc cứu linh hồn đang bị đau đớn và tuyệt vọng trong tai nạn, là việc mà Cha sai làm. Vâng phục lời là con đường đi đến Nước Thiên Đàng, và là lẽ thật.” Hơn nữa, Mẹ dặn dò rằng “Đức Chúa Trời là Đấng ứng nghiệm những gì Ngài phán, và thi hành những mưu ý của Ngài. Ngài dự định lịch sử của sự cứu rỗi hàng nghìn năm một mực để cứu rỗi con cái, và ứng nghiệm mọi kế hoạch bởi hy sinh chí cao vào sơ lâm và tái lâm. Cho nên chúng ta cũng hãy chuyển bước hòa nhịp theo lời tiên tri, làm cho cả loài người được hồi sinh trở lại, và chăm chỉ thực tiễn vận động Thánh Linh.”

Cuối cùng, Mẹ dẫn dụng sách “Khách khứa đến từ thế giới thiên sứ”, thêm sự trông mong Nước Thiên Đàng, phán rằng “Các con cái trên trời sẽ mặc lấy áo vinh hiển cùng với các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, rồi sẽ sống ở thế giới thiên sứ cùng với Đấng Christ, và du lịch thế giới của các ngôi sao.” và tha thiết mong ước rằng mọi người làm hoàn thành sứ mạng truyền đạo 7 tỷ nhân loại, và trở nên nhân vật chính của lời tiên tri ấy (Êsai 45:22-23, Êsai 46:10-11, Luca 12:54-56, Êsai 60:1-15, Xachari 8:20-23, I Têsalônica 4:16-17).
教会紹介映像
CLOSE
新聞
神様の教会、「健康で安全に冬を楽しみましょう!」
新聞
社会的弱者に隣人愛を実践
新聞
韓国を訪ねてきた神様の教会海外聖徒訪問団